A „MAKÓ KÁRTYA” általános használati feltételei

Makó kártya igénylésére jogosultak köre

Makó Kártyát kizárólag makói állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetnek, az erre a célra rendszeresített kártyaigénylőlap útján. A kártyaigénylőlap letölthető a www.makokartya.hu oldalról, vagy beszerezhető személyesen a Makó kártya ügyfélszolgálaton, a
Tourinform irodában, Makó, Széchenyi tér 8, (továbbiakban ügyfélszolgálat).
A Makó kártya igénylőlapot valamennyi makói háztartásába kikézbesítjük. További igénylőlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, a Tourinform irodában, illetve letölthető a www.makokartya.hu oldalról (igénylőlap letöltése).
A kártyabirtokosok Makói Hírek önkormányzati hetilapban rendszeresen tájékozódhatnak a Makó Kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról.
A kedvezményprogramban kizárólag azok a vásárlók vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes Makó kártyával. A Makó kártya törzsvásárlói rendszerben résztvevő kereskedőknél és szolgáltatóknál (a továbbiakban: „Elfogadóhelyek”) bónuszpont-beváltáskor, vagy a kártya felmutatásakor minden Makó kártya birtokos azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez juthat.

A Makó kártya kibocsátása, cseréje, illetve pótlása

A kártya kibocsátása a Makó kártya ügyfélszolgálaton keresztül történik. A kártya egyedi sorszámmal ellátott, a kártyabirtokos nevével megszemélyesített, mágnescsíkos műanyag lap, melyet kizárólag a kártya birtokosa használhat. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az Elfogadóhelyek jogosultak arra, hogy a Makó kártya által biztosított kedvezményt igénybe vevő személytől személyazonosság ellenőrzése céljából egyidejűleg személyi igazolvány, vagy lakcímkártya felmutatását kérjék.
Elvesztés vagy elhasználódás miatti csere a kártyatulajdonost terheli, ez a Makó kártya ügyfélszolgálaton intézhető, melynek díja 500 Ft.

A Makó kártya érvényessége

A Makó kártya visszavonásig, illetve a kártyabirtokosok Makó város közigazgatási határain belüli lakóhelyének megmaradásáig érvényes. Kiskorúak esetében 6 éves korig 3 évig, 6 év felett 14 éves korig, illetve 14 év felettiek esetén 8 évig érvényes.
A kártyán vezetett bónuszpontok érvényességét az üzletek eltérően szabályozhatják, ezek az üzletekben vagy a hirdetményeikben megtekinthetők.

Teendők a Makó kártya elvesztése vagy ellopása esetén

A Makó kártya eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a Makó kártya ügyfélszolgálatán, melyet a kártya birtokosa megtehet a Makó kártya rendszer ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy a kártyaszáma és PIN kódja ismeretében a www.makokartya.hu weboldalon. A
bejelentést célszerű minél hamarabb megtenni annak érdekében, hogy a gyűjtött pontokat illetéktelen személy ne használhassa fel.
Az elvesztett vagy ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat az ügyfélszolgálathoz történő sikeres bejelentésig a kártyabirtokos viseli. A kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak regisztrált kártyával kapcsolatban fogad el az ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés
esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás, amely PIN-kóddal, vagy egyéb adatok (regisztrált vagy tranzakciós) alapján történik.
A sikeres bejelentést követően a kártya rövid idő múlva letiltásra kerül, ezután tranzakciók már nem hajthatók végre.

A Makó kártya elfogadás felfüggesztésének folyamata

A Makó kártya ügyfélszolgálat jogosult a kártyát ideiglenesen felfüggeszteni, amennyiben a kártyával való visszaélés alapos gyanúja a tudomására jut. A visszaélés kivizsgálását az ügyfélszolgálat a visszaélés észlelésétől számított 14 munkanapon belül lefolytatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fenti határidő lejártakor az ügyfélszolgálat a kártyát a vizsgálat eredményétől függően vagy véglegesen letiltja vagy zárolását feloldja. A kártyával vagy a bónuszpontokkal való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Makó kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a bónuszpontokhoz való hozzáférést zárolni.
Az üzemeltető jogosult továbbá a kártyabirtokos kártyáját letiltani, és a kártyához tartozó pontfolyószámlát zárolni, amennyiben bizonyítást nyert, hogy a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közölt az üzemeltetővel, illetve ha a kártyabirtokos magatartásával, megnyilvánulásaival a Makó kártya rendszer működését, célját vagy a többi résztvevő fél jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetőleg őket hátrányos helyzetbe hozza.

A Makó kártya regisztrációjával kapcsolatos szabályok

A Makó kártya igénylőlapot valamennyi makói háztartásába kikézbesítjük. További igénylőlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, a Tourinform irodában, illetve letölthető a www.mako.hu oldalról. Az igénylőlap kitöltése és ügyintézési időpont kérése után az ügyfélszolgálaton kerül sor a kártya kiállítására és személyes átvételére. A kártya kiállításához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya nyomtatása a helyszínen történik. A kártya igénylése és kiállítása ingyenes.
A regisztráció az igénylőlap ügyfélszolgálaton való leadását követően attól a naptól hatályos, amikor az ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a regisztrációs adatlapot a kártyabirtokos hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adatokkal töltötte ki, vagy nem írta alá.

Megsérült vagy eltűnt Makó kártyán gyűjtött pontok hozzárendelése új kártyához

A megsérült vagy eltűnt Makó kártyával gyűjtött bónuszpontok automatikusan átkerülnek a kártyabirtokos új kártyájához.

A Makó kártya rendszer honlapjának használata

A www.makokartya.hu nem publikus részeit a kártyabirtokosok a kártyaszámuk és PIN kódjuk megadásával érhetik el. Itt naprakészen láthatók az üzletekben vezetett pontszámok és tranzakciók, módosíthatók a regisztráció során megadott személyes adatok és a hírlevelekkel kapcsolatos rendelkezések.

A pontgyűjtés általános feltételei és szabályai

Bónuszpontokat kizárólag a kártyaterminállal ellátott Makó kártya pontgyűjtő helyeken történő vásárlás vagy az elfogadóhelyek által meghirdetett akciókban való eredményes részvétel esetén lehet szerezni. A pontgyűjtő helyek pontgyűjtési szabályzatukban rögzítetteknek megfelelő pontok a kártyabirtokosoknak az adott üzlethez tartozó bónuszpont-egyenlegén kerülnek jóváírásra, a kártya pénztárosnak történő átadása után.
Amennyiben a kártya a vásárláskor nincs a kártyabirtokosnál, vagy műszaki hiba lép fel a pontjóváírás során, úgy a pontgyűjtés végérvényesen meghiúsul. Utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha ezt az elfogadóhely pontgyűjtő szabályzata lehetővé teszi.
Az esetlegesen helytelenül jóváírt pontösszeggel kapcsolatos reklamációról a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles tájékoztatni az elfogadóhely munkatársát.
A pontgyűjtő terminál a kijelzőjén minden tranzakció után kijelzi és/vagy kinyomtatja a jóváírt pontokat és az üzlethez tartozó bónuszpont egyenleget. Pontfelírás a fizetés lezárását követően is lehetséges, amennyiben a kártyabirtokosnál van a Makó Kártyája, a vásárlás
nyugtája, és a következő fizetési tranzakció még nem kezdődött meg. A pontgyűjtés feltételei elfogadóhelyenként eltérhetnek a fenti szabályoktól, az ebből adódó eltérésekért a rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A pontbeváltás általános feltételei és szabályai

Bónuszpontok általában áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybe vételére az adott vásárlással vagy szolgáltatással kapcsolatos árengedmény megszerzése érdekében válthatók be és pont tranzakciók kizárólag a kártya igénybe vételével történhetnek. Ennek feltételeit az
adott elfogadóhely aktuális pontgyűjtési szabályzata rögzíti. A gyűjtött pontok készpénzre nem válthatók. Pontbeváltáskor a beváltott pontmennyiség az adott üzletben vezetett pontegyenlegből levonásra kerül. A pontbeváltáskor szerezhető árengedmény mértéke az egyes elfogadóhelyek esetében eltérhet. Amennyiben a fizetési folyamat lezárult, pontbeváltásra már nincs lehetőség.
Pontbeváltási szándék esetén a kártyabirtokos a pénztárosnak ezt a tényt előre közölni kell, majd nyilatkozni arról, hogy hány pontot kíván beváltani.

Azonnali kedvezmények igénybevételének szabályai

A kártyabirtokosok kártyájuk felmutatásával vásárlásaik végösszegéből a Makó kártya elfogadóhelyeken és azok hirdetményeiben megjelölt azonnali kedvezményeket vehetnek igénybe. A kártya felmutatásának a fizetési tranzakciót megelőzően kell megtörténnie. A Makó kártya elfogadóhelyek által nyújtott kedvezmény mértékét és feltételeit a www.makokartya.hu elfogadóhelyi listájában rögzíti.

A Makó kártya rendszerrel kapcsolatos aktuális hirdetmények közzétételének szabályai

A kártyabirtokosok a Makó kártya elfogadóhelyek listáját a www.makokartya.hu oldalon, illetve a Makói Hírek önkormányzati információs hetilapban ismerhetik meg. A pontgyűjtő helyeken érvényes pontgyűjtési és beváltási feltételek részletes leírását az érintettek az üzlethelyiségeikben kifüggesztett hirdetmény útján teszik közzé.

Pontok lekérdezése

A kártyabirtokosok az üzletekhez tartozó pontegyenlegéről a vásárlások alkalmával a pontgyűjtő helyen, vagy a www.makokartya.hu honlapján a kártyaszámmal és PIN kóddal való belépés után értesülhetnek. A pontegyenleg lekérdezés az aktuális elfogadóhelyeken nem tehető vásárlástól függővé, tehát a kártyabirtokos ezt pontfelírástól függetlenül kérheti.

Üzemzavar, meghibásodás és vis maior esetén érvényesítendő szabályok

A kártyaterminálok meghibásodása, a terminálok és a központi rendszer közötti adatkommunikációs üzemzavar, a központi rendszer hibája vagy más, a rendszer alapvető funkcióinak elérhetetlenné válása esetén a pontgyűjtés, a pontbeváltás és egyenleg lekérdezés nem lehetséges, ezek a funkciók a fenti meghibásodások helyreállításának idejére szünetelnek.

Pontok visszavonása, törlése és a pontok elévülésének szabályai

A rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a korábban már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölje abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy azokat a pontgyűjtő helyen nem szabályosan írták jóvá, vagy a kártyabirtokos jogosulatlanul vagy esetlegesen visszaélés útján szerezte.
Áruvisszaadáskor pontkorrekció a pontkibocsátóknak a Makó kártya pontgyűjtő helyen kifüggesztett mindenkori, aktuális pontkezelési szabályzata alapján történik.
Amennyiben a kártyabirtokos az adott elfogadóhely pontkezelési szabályzatában meghatározott ideig nem hajt végre semmilyen kártyaműveletet, vagy az adott pontok érvényüket vesztik, az üzemeltető jogosult az adott elfogadóhelyhez tartozó valamennyi, fel nem használt pontot véglegesen törölni. Az ilyen okból be nem váltott pontok utólagosan nem írhatók jóvá a kártyabirtokos pontegyenlegén.
Ugyanakkor a Makó kártya birtokos teljes pontegyenlege véglegesen törlésre kerül, ha állandó lakcímének makói illetősége megszűnik. Mivel ebben az esetben a Makó kártya érvényesítésének célja az ilyen személyek esetében okafogyottá válik.

Az adatkezelés szabályai

A Makó kártya igénylőlap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához. A kártyaigénylő lapon megadott adatokkal, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciókkal az üzemeltető a mindenkori adatkezelési szabályzatának megfelelően jár el, mely megtekinthető a www.makokartya.hu/adatkezeles weboldalon.
A Makó kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok teljes körű biztonságáért, az adatok védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, azok nyilvánosságra hozatalának, törlésének, megsemmisülésének eseteire.
Sem az üzemeltető, sem az elfogadó- és pontgyűjtő helyek nem felelnek a kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, kártyabirtokostól való jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése miatt bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az üzemeltető vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

Reklamáció és ügyintézés, valamint a tájékoztatás feltételei

Amennyiben a kártyabirtokosnak a Makó kártya rendszerrel kapcsolatban bármilyen panasza vagy észrevétele van, az ügyfélszolgálatot írásban vagy telefonon keresheti fel.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Levelezési cím: „MAKÓ KÁRTYA” 6900 Makó, Széchenyi tér 10.
E-mail cím: makokartya@mako.hu
Telefon: (62) 511-878
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16, szerdán 8-17.30 óráig

Az ügyfélszolgálat csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a kártyabirtokos kérését, amennyiben – annak személyes vagy tranzakciós adatai alapján – sikeresen beazonosította.
Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a rendszer üzemeltetőjének rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, illetve amennyiben az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a programüzemeltetőt érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a programüzemeltető az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb időn (de nem több mint 30 munkanap) belül kivizsgálja az esetet.
Amennyiben a reklamáció valamely elfogadóhely magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mennyiségű pont felírása/beváltása, a felmutatásra szóló kedvezmény esetén a meghirdetettől eltérő kedvezmény nyújtása), úgy a kártyabirtokos megteheti reklamációját az érintett elfogadóhelyen. A reklamáció érvényesítésének feltételei a mindenkori üzletszabályzatuknak megfelelően eltérhetnek.

Díjszabás esetleges változásait érintő szabályok

A kártyabirtokos belépése a Makó kártya törzsvásárlói rendszerbe díjmentes és a program partnereivel kötendő üzletekre vonatkozóan nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos (pl. kártya cseréje, pótlása, stb.) a Makó kártya rendszer mindenkor hatályos díjszabása tartalmazza, melyet az üzemeltető 30 nappal a hatályba lépés előtt köteles hozzáférhetővé tenni a www.makokartya.hu weblapon, amennyiben az üzemeltető ezen szolgáltatásainak díjszabása a jelenlegihez képest a törzsvásárló kárára változna.

Egyéb rendelkezések

A rendszer üzemeltetője nem felel az elfogadóhelyek kártyabirtokosokkal szembeni kedvezmények nyújtásának teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekkel szemben, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A kártyaelfogadóknál beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat a kártyabirtokosoknak közvetlenül az elfogadóhellyel szemben jogosultak érvényesíteni.
A törzsvásárlói rendszer használatával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként az üzemeltetőt vagy a szerződött partnereit jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra. A rendszer üzemeltetője és az elfogadóhelyek nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteherkötelezettségek teljesítéséért, kivéve azon eseteket, amikor a jogszabály ennek ellenkezőjéről rendelkezik. A kártyabirtokosok tájékoztatása a rendszer módosításairól illetve egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről az elfogadóhelyek üzlethelyiségeiben elhelyezett hirdetményeken, és/vagy az internetes honlapján történik. A program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.