Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a Bónuszkártya Magyarország Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Borz utca 102., Cégjegyzékszám: 0609014232, adatvédelmi Nyilvántartási Szám: 038070000), a továbbiakban „Társaság” által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.
A Bónuszkártya Magyarország Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Alapfogalmak
Jelen szabályzat szempontjából:
 1. A Szabályzat hatálya
  1. A Szabályzat hatálya a Bónuszkártya Magyarország Kft.-re és munkatársaira valamint a Szabályzatban meghatározottak szerint a Társaság egyéb partnereire terjed ki.

 2. A Szabályzat érvényesüléséért és karbantartásáért felelős személy:
  1. A Szabályzat kidolgozásáért és a változó adatvédelmi jogi szabályokhoz igazításáért az Adatkezelő felel.
  2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat valamennyi, a szabályzat hatálya alatt álló személy megismerje és betartsa.
  3. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a Szabályzat szövege a szabályzat hatálya alá tartozó személyek számára folyamatosan hozzáférhető legyen.
  4. Az Adatkezelő gondoskodik a Szabályzat rendszeres ellenőrzéséről, a műszaki, illetőleg a jogi környezet, valamint az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének változásai által szükségessé tett változtatások végrehajtásáról.

 3. Az adatkezelő megjelölése
  1. A személyes adatok kezelésért az érintettekkel és harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok előtt az Adatkezelő felel, meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, meghozza és végrehajtja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

 4. A kezelt személyes adatok köre
  1. A törzsvásárló döntése alapján megadható, kizárólag papír alapú kártyaigénylő lapon feltüntethető adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.
  2. A Bónuszkártya pontgyűjtő rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a törzsvásárló papír alapú kártyaigénylő lapon feltűntetett adatai, melyeket a szolgáltatás igénybe vétele során az adatkezelő elektronikus rendszerében a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.Ugyanakkor fenti adatokon felul rendszerunk rogziti az egyes torzsvasarloi tranzakciokat is.
  3. A Bonuszkartya Magyarorszag Kft. fenntartja maganak a jogot, hogy a jovoben esetlegesen egyébb adatokis rögzitesre keruljenek rendszerében.Ehhez azonban minden esetben előzetesen kikeri a torzsvasarló irásbeli hozzájárulásat.
  4. A fenti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
  1. Az adatkezelésre a „Bónuszkártya pontgyűjtő program” törzsvásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a törzsvásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, a Bónuszkártya-igénylőlapon közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek.a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Az adatkezelés célja a „Bónuszkártya pontgyűjtő program” által elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
  3. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
  4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
  5. Az a datkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  6. Bónuszkártya Magyarország Kft. fent tartja a jogot, hogy folyamatosan bővülő szolgáltatásokat nyújtson törzsvásárlóinak. Jelenleg a következő szolgáltatásokhoz szükségesek a törzsvásárlók személyes adatai: a tranzakcióik folyamatos nyomon követése; hírlevél-szolgáltatás ki-be kapcsolása üzletenként; jövőbeni nyereményjátékokon való részvétel.

 6. Az adatkezelés elvei
  1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
  2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
  3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
  4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 7. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  1. A Bónuszkártya Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  2. A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.
  3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett törzsvásárló elérhető adatait.
  4. Bónuszkártya Magyarország Kft. rendszere a törzsvásárlók aktivitásáról adatokat gyűjt, melyek nem kapcsolhatóak össze a törzsvásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy törzsvásárlók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a törzsvásárló figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
  6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  7. A Bónuszkártya Magyarország Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  8. A Bónuszkártya Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 8. Az adatkezelés időtartama
  1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásból ki nem lép. A törlés időpontja a felhasználó kilépésének (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. A kilépés módja a következő: A törzsvásárló az erre a célra rendszeresített, a www.bonuszkártya.hu oldalról letölthető kilépési formanyomtatványt kitöltve, illetve a bónuszkártyáját a nyomtatványhoz csatolva, kizárólag postai úton, a Társaság székhelyének címére elküldve (6800 Hódmezővásárhely, Borz utca 102.) tud kilépni a Bónuszkártya pontgyűjtő program rendszeréből. A rendszerből való kilépésért a Bónuszkártya Magyarország Kft. díjat nem számol fel, a kilépés ingyenes.
  2. A törzsvásárló által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a törzsvásárló a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság mint adatkezelő részéről, amíg a törzsvásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az törzsvásárló adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
  3. A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 9. Rendelkezés személyes adatokkal
  1. Személyes adatokban bekövetkezett változás a www.bonuszkartya.hu személyes profilt tartalmazó oldalán rögzíthető a törzsvásárló által. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.
  2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 10. Adatfeldolgozás
  1. A Bónuszkártya Magyarország Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 11. Adattovábbítás lehetősége
  1. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
  2. Amennyiben a Társaság a jövőben a tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált törzsvásárlók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a törzsvásárlókat nem hozhatja.

 12. Az adatkezelési szabályzat módosítása
  1. A Bónuszkártya Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi törzsvásárlót megfelelő módon (hírlevélben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a törzsvásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 13. A törzsvásárlók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
  1. Személyes adataik kezeléséről a törzsvásárlók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (6800 Hódmezővásárhely, Borz utca 102.), illetve az ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a törzsvásárlóknak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
  2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 14. Jogérvényesítési lehetőségek:
  1. A törzsvásárló jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22., levelezési cím: 1387 Budapest, pf. 40.).
  2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai az ügyfélszolgálaton keresztül elérhetők.

A Szabályzathoz csatolt mellékletek:
Leiratkozási lap